Zorg – en maatschappelijk vastgoed

Deskundig, bezield, toekomstgericht

Ontwikkelen en realiseren van toekomstbestendig, blijvend rendabel en betaalbaar vastgoed.

Voor wie

Smelt vastgoedmanagement begeleidt en ondersteunt bestuurders, directies en managers bij vastgoedstrategie, vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedstu­ring.
Het bureau is inzetbaar in het totale traject van de initiatief- tot realisatie- en beheers­fase.

Wat

Smelt vastgoedmanagement zet zijn kennis en expertise in om toekomstbestendig, blijvend rendabel en betaalbaar zorg- en maatschappelijk vastgoed te realiseren.

 

Smelt vastgoedmanagement begeleidt en ondersteunt bestuurders, directies en managers bij vastgoedstrategie, vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedstu­ring.

Het bureau is inzetbaar in het totale traject van de initiatief- tot realisatie- en beheers­fase.

Strategisch- en assetmanagement

Quickscan gebouw(portefeuille)

Marktonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Huisvestingsadvies

Programma van eisen

Kostprijsdekkende huur

Gezond & duurzaam exploitatiemanagement

Planontwikkeling

Herontwikkeling bestaand vastgoed

Projectmanagement

Interimmanagement

Zorgaanbieders

Zeker de laatste jaren zijn zorgaanbieders met ingrijpende wijzigingen in de regelgeving geconfronteerd. Met directe consequenties voor de beheersing van vastgoedrisico’s.

 

Woningcorporaties

Onbeheersbare leegstand binnen de woningvoorraad kan fnuikend zijn voor de vastgoed­ex­ploi­tatie van een woningcorpo­ratie. De vastgoedportefeuille moet dus voldoende toekomstbestendigheid zijn. Dit maakt een adequate vastgoedstrategie en vastgoedsturing noodzakelijk.

Gemeenten

Vanuit maatschappelijk en economisch belang worden gemeenten geacht om een scherpe kosten-batenanalyse te maken voor hun vastgoed. Dit geldt zeker zodra er leegstand dreigt, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen of krimp.

 

Smelt vastgoedmanagement: zorg- & maatschappelijk vastgoed zonder leegstand

Smelt vastgoedmanagement is in 2005 opgericht door Hans Smelt (1956). Bouwkunde en vastgoed(economie) vormen de rode draad in zijn loopbaan. Achtereenvolgens als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau, vergunningverlener en hoofd bouw- en milieuzaken van een gemeente en vastgoedadviseur bij een ingenieurs­bureau.

Met Smelt vastgoedmanagement richt Hans zich binnen het publieke domein op zorg- en maatschappelijk vast­goed. Het bureau is werkzaam in de driehoek zorgaanbieders in de care, woningcorpo­raties en gemeenten.

Waardecreatie
Vastgoedbeslissingen vragen om een gedegen (bedrijfseconomische) onderbouwing. In de praktijk blijkt dit telkens weer uit de vraag van opdrachtgevers om de (bestaande) vast­goedpor­tefeuille of voorliggende bouwplannen te screenen op toekomstbestendigheid of leegstandsrisico’s. Dikwijls is de conclusie dat een ontwerp moet worden aangepast of dat relatief jong vastgoed gerenoveerd of zelfs gesloopt moet worden.
Doel
Doel van Smelt vastgoedmanagement is een continu sluitende vastgoedexploita­tie over de totale gebruiksperiode. Het resultaat is een toekomstbestendig(e) gebouw(por­tefeuille). Oftewel: vastgoed dat geen structurele leegstand kent en blijvend betaal­baar is voor zijn gebruikers.

De toegevoegde waarde voor de opdrachtgever zit in de rendabele instandhouding van gebouwen.

Toekomstbestendig
Leegstand ontstaat meestal door functionele ver­ou­de­ring. De functionele levensduur van zorgvastgoed is doorgaans korter dan de technische levensduur. Een functionele levensduur van slechts tien jaar is geen uitzondering. Dit heeft te maken met maat­­schappelijke ontwikkelingen (zoals vergrijzing en individuali­se­ring) en ontwikkelingen in de ict, het onderwijs en de zorg.

 

Functionele veroudering op zichzelf is dus niet tegen te gaan. Functionele aanpas­singen blijven dan ook noodzakelijk om te komen tot continuïteit van de exploi­tatie. Aanpasbaar vastgoed is de oplossing om deze continuïteit economisch haalbaar te maken.

Vanaf het begin
Er is veel winst te behalen wanneer je vanaf het begin beter rekening houdt met (nog onvoorziene!) functionele aanpassingen. In de praktijk gebeurt dit nog te weinig. Er wordt vaak ontwikkeld vanuit de vraagstelling van vandaag. Terwijl het wel degelijk mogelijk is om in een vroeg stadium de toekomst alvast ‘mee te nemen’.

‘Exploita­tie­-denken’ in plaats van ‘initieel denken’ voorkomt leegstand en zorgt voor toekomstbestendigheid.

Werkmethodiek en rekenmodel
Binnen zijn studie Master Real Estate heeft Hans Smelt wetenschappelijk onderzoek  verricht (2014) naar aanpasbaar bouwen en voorkomen van leegstand, resulterend in een werkmethodiek en een beslissingsondersteunend rekenmodel. Smelt vastgoedmanagement past deze toe bij zijn opdrachten.

In de Barometer Maatschappelijk Vastgoed (2016) is over dit onderzoek gepubliceerd.

Visie

Vaak is het exploitatieresultaat van zorg- en maatschappelijk vastgoed te verbeteren omdat in de (her)ontwikkelfase onvoldoende aandacht is uitgegaan naar gebouwaanpasbaarheid en betaal­baarheid tijdens de gebruiksfase. Daardoor kan de instandhouding van deze maatschappelijke voorzieningen onder druk komen te staan – voorzieningen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de gebruikers.

Smelt vastgoedmanagement richt zich op het vastgoed van zorg- en maatschappelijke organisaties. De praktijk leert dat deze sectoren vragen om vastgoed dat met ontwikkelingen in de toekomst kan mee-veranderen.

Een continu sluitende vastgoedexploitatie over de totale gebruiksperiode van een gebouw(por­te­feuille) dient daarom bij de strategische besluitvorming het uitgangspunt te zijn. Dit voorkomt structurele leegstand en het vastgoed is voor de gebruikers blijvend betaalbaar.

Vanuit de samenleving zien we een toenemende bewustwording om uitputting van grond­stoffen voor volgende generaties te voorkomen. In dat licht kiest Smelt vastgoedmana­gement voor haalbare oplossingen met aandacht voor gezond en circulair bouwen.

Missie

Smelt vastgoedmanagement zet zijn kennis en expertise in om toekomstbestendig, blijvend rendabel en betaalbaar zorg- en maatschappelijk vastgoed te realiseren.

Smelt vastgoedmanagement wil daarmee bijdragen aan de instandhouding van deze maat­schappelijke voorzieningen en daardoor aan het welzijn en welbevinden van de gebouw­gebruikers.

Zet vandaag de eerste stap naar toekomstbestendig vastgoed